SVEA Contract
 
 
 

Allmänna försäljningsvillkor

1. Avtalets ingående

Säljarens anbud är givet utan förbindelse och kan återkallas. Säljaren är bunden av avtalet först när skriftlig orderbekräftelse kommit köparen tillhanda. Avviker säljarens orderbekräftelse från köparens order och köparen ej godtar detta skall köparen senast inom 3 (tre) arbetsdagar från mottagandet av orderbekräftelsen skriftligen meddela säljaren detta, i annat fall är avtal träffat enligt säljarens orderbekräftelse. Om köparen önskar annullera order efter det att ordererkännande upprättats äger säljaren rätt att kräva fullgörelse av ordern eller ersättning för nerlagda kostnader.

2. Priser mm

I säljarens pris ingår ej mervärdesskatt, fraktkostnad, transportförsäkring, specialemballage. Priserna på hemsida och i kataloger kan förändras under giltighetstiden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning samt att produkter kan utgå ur sortimentet. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när våra inköpskostnader påverkats. Observera att vissa fabriker har krav på minimumbeställningar, eller i vissa fall pristillägg för beställningar under givna minimikvantiteter.

3. Betalning

Moms tillkommer med 25% på samtliga priser. Betalning sker mot faktura efter sedvanlig godkänd kreditupplysning. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Betalningspåminnelser debiteras enligt lagstadgad avgift med 50 kr. Uppkommer skälig anledning att köparen ej kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet så äger säljaren rätt att kräva förskottsbetalning eller betryggande säkerhet. Köparen har vid betalning av godset ej rätt att innehålla mer än beräknad kostnad för att avhjälpa i rätt tid påtalad fel eller brist.

4. Leveransvillkor / Transport

Alla leveranser sker fritt vårt lager i Linköping. Fraktkostnad tillkommer och vi kan ombesörja transporten med valfritt transportbolag på köparens eget transportavtal, eller med SVEA:s transportavtal och debitera kostnaden. I de fall transporten sker på SVEA:s transportavtal tecknas automatiskt en varuförsäkring och premien debiteras köparen (0,19% av varuvärdet + frakt, minimum 150:-/sändning).

Den av säljaren i leveransvecka angivna leveranstiden är ungefärlig och avser leveranstid till kund. Finner säljaren att angiven leveranstid ej kan hållas skall köparen utan dröjsmål underrättas om detta. Leveranser som uppskjutes på köparens begäran faktureras köparen sedan den ursprungliga avtalade leveranstiden passerats. Säljaren skall i sådant fall ombesörja lagring av varorna på köparens risk och bekostnad.

5. Mottagningskontroll av gods / Transportskada

Det åligger köparen / godsmottagaren att vid godsets mottagande undersöka att godsets emballage är oskadat och att antal kollin överensstämmer med fraktsedeln. I de fall köparen inte är densamme som godsmottagaren är det på köparens ansvar och skyldighet att informera godsmottagaren angående gällande villkor. Synlig skada: Vid konstaterad förlust eller skada skall ett tydligt förbehåll göras på fraktsedeln. Dokumentera skador med fotografier. Dold skada: Undersök godset noggrant efter mottagandet. Dokumentera eventuella skador med fotografier. Spara skadat gods och dess emballage. Transportskador skall alltid anmälas till fraktbolaget inom 7 dagar från mottagen leverans, och i de fall transporten skett på SVEA:s transportavtal även till SVEA inom 7 dagar. SVEA tar inget ansvar för eventuella transportskador.

6. Reklamation och returer

I de fall köparens reklamation riktar sig mot säljaren (ej transportskador) skall köparen skriftligen anmäla till SVEA Contract Furniture AB inom 7 dagar efter leverans och noggrant ange vad reklamationen avser. I de fall säljaren finner reklamationen befogad äger säljaren rätt att efter eget val reglera reklamationen, genom nyleverans, kreditering eller reparation. Annan påföljd, såsom extra kringkostnader (montering, resekostnader, bortforsling etc), äger köparen ej rätt att kräva av säljaren. Produkter får endast returneras efter särskild överenskommelse med SVEA. Vid sådan eventuell överenskommelse debiteras administrativ returavgift med 20% av fakturerat belopp samt frakt. Specialbeställda och kundanpassade produkter kan ej returneras.

7. Garanti

En del av vår policy är att erbjuda våra kunder bra kvalitet till bra pris. Därför produceras alla våra produkter för kommersiellt bruk. Vi lämnar därför 2 års garanti avseende material- och tillverkningsfel på samtliga produkter. För att garantin ska gälla, måste felet anmälas till SVEA före åtgärd. SVEA ansvarar därefter för att felet avhjälps och returneras till kund (inom Sverige). Andra kringkostnader, såsom ev montering, resekostnader, bortforsling etc, äger köparen ej rätt att kräva av säljaren.

Garantin gäller inte fel som uppstår vid normalt slitage, onormalt bruk, skadegörelse, bristfällig rengöring, om produkten modifieras genom egen förändring av funktion och/eller utseende, transportskada eller annat som kan anses ligga utanför SVEA:s ansvar.

Vid åberopande av garanti skall följande anges:

  1. Produkttyp samt felets art
  2. Leveransdatum och ordernummer

Garantireparationer utförs under normal arbetstid.

8. Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten till det försålda godset intill dess full betalning erhållits. I händelse av återtag äger säljaren rätt att avgöra vilka delar av en leverans som kvarstår obetalda.

9. Befrielsegrunder / Force majeure

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

10. Förbehåll

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning. Säljaren förbehåller sig rätten till smärre avvikelser ifråga om standardprodukters modellutförande utan skyldighet att i förväg meddela underrätta köparen därom. Av trycktekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser på bl a textilier och möbler.